Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog it's too dark to read.

Attributed to Groucho Marx

 
 
 
Ngữ Văn Lớp 10 - Tập 1
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Nhiều Người Đọc
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Ngữ Văn Lớp 10 - Tập 1 Ngữ Văn Lớp 10 - Tập 1 - Phan Trọng Luận