Love is always bestowed as a gift – freely, willingly and without expectation. We don’t love to be loved; we love to love.

Leo Buscaglia

 
 
 
Ngọn Hải Đăng Nơi Cuối Trời
Tác giả: Jules Verne
Thể loại: Phiêu Lưu
Người đọc: Đồng Linh
Dịch giả: Phan Nam
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Ngọn Hải Đăng Nơi Cuối Trời Ngọn Hải Đăng Nơi Cuối Trời - Jules Verne