A truly good book teaches me better than to read it. I must soon lay it down, and commence living on its hint.... What I began by reading, I must finish by acting.

Henry David Thoreau

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Nghìn Lẻ Một Đêm
Tác giả: Antoine Galland
Thể loại: Cổ Tích
Người đọc: Quỳnh Giang
Dịch giả: Phan Quang
 

Nghìn Lẻ Một Đêm Nghìn Lẻ Một Đêm - Antoine Galland