Sở dĩ bạn thất bại là do bạn dám tiên phong đi tìm vùng đất mới, phương pháp thực hiện mới, và những cách thức thể hiện mới.

Eric Hoffer

 
 
 
Một Cuộc Chơi Xuân
Tác giả: Hồ Anh Thái
Người đọc: Mạnh Linh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Một Cuộc Chơi Xuân Một Cuộc Chơi Xuân - Hồ Anh Thái