Worrying does not empty tomorrow of its troubles. It empties today of its strength.

Corrie Ten Boom

 
 
 
Một Cuộc Chơi Xuân
Tác giả: Hồ Anh Thái
Người đọc: Mạnh Linh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Một Cuộc Chơi Xuân Một Cuộc Chơi Xuân - Hồ Anh Thái