There are very few people who are not ashamed of having been in love when they no longer love each other.

Francois

 
 
 
Môi Trường Và Sự Bảo Tồn
Tác giả: Nguyễn Tứ
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Ngọc Hân
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Môi Trường Và Sự Bảo Tồn Môi Trường Và Sự Bảo Tồn - Nguyễn Tứ