Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog it's too dark to read.

Attributed to Groucho Marx

 
 
 
Môi Trường Phát Triển
Tác giả: Khuyết Danh
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Nhiều Người Đọc
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Môi Trường Phát Triển Môi Trường Phát Triển - Khuyết Danh