The mere brute pleasure of reading - the sort of pleasure a cow must have in grazing.

Lord Chesterfield

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Mối Tình Năm Cũ
Người đọc: Bạch Lý
 

Mối Tình Năm Cũ Mối Tình Năm Cũ - Nguyễn Ngọc Tư