Bất hạnh là liều thuốc thử phẩm chất của con người.

Seneca

 
 
 
Mối Tình Năm Cũ
Người đọc: Bạch Lý
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Mối Tình Năm Cũ Mối Tình Năm Cũ - Nguyễn Ngọc Tư