If you love someone you would be willing to give up everything for them, but if they loved you back they’d never ask you to.

Anon

 
 
 
Mối Tình Năm Cũ
Người đọc: Bạch Lý
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Mối Tình Năm Cũ Mối Tình Năm Cũ - Nguyễn Ngọc Tư