Love is like a glass door… sometimes you don’t see it, and it smacks you right in your face.

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Moby Dick
Tác giả: Herman Melville
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Stewart Wills
 

Moby Dick Moby Dick - Herman Melville