You can't start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one

Unknown

 
 
 
Mẹ Vắng Nhà
Tác giả: Nguyễn Thi
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Hướng Dương
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Mẹ Vắng Nhà Mẹ Vắng Nhà - Nguyễn Thi