Ancient lovers believed a kiss would literally unite their souls, because the spirit was said to be carried in one’s breath.

Eve Glicksman

 
 
 
Mẹ và Con Trai
Người đọc: Hướng Dương
Biên tập: Minh Hà
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Mẹ và Con Trai Mẹ và Con Trai - Nhiều Tác Giả