The worth of a book is to be measured by what you can carry away from it.

James Bryce

 
 
 
Me Teresa - Trên Cả Tình Yêu
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Hoàng Anh
Dịch giả: Bích Nga
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Me Teresa - Trên Cả Tình Yêu Me Teresa - Trên Cả Tình Yêu - Nhiều Tác Giả