It's so amazing when someone comes into your life, and you expect nothing out of it but suddenly there right in front of you, is everything you ever need.

Unknown

 
 
 
Me Teresa - Trên Cả Tình Yêu
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Hoàng Anh
Dịch giả: Bích Nga
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Me Teresa - Trên Cả Tình Yêu Me Teresa - Trên Cả Tình Yêu - Nhiều Tác Giả