Sở dĩ bạn thất bại là do bạn dám tiên phong đi tìm vùng đất mới, phương pháp thực hiện mới, và những cách thức thể hiện mới.

Eric Hoffer

 
 
 
Luyện Thi Cấp Tốc Môn Văn
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Nhiều Người Đọc
 

Luyện Thi Cấp Tốc Môn Văn Luyện Thi Cấp Tốc Môn Văn - Nguyễn Hà Thanh