It often requires more courage to read some books than it does to fight a battle.

Sutton Elbert Griggs

 
 
 
Lòng Trung Thực
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Ngọc Hân
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Lòng Trung Thực Lòng Trung Thực - Huỳnh Phạm Hương Trang