Love is the only satisfactory answer to the problem of human existence.

Erich Fromm

 
 
 
Lòng Trắc Ẩn
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Phương Dung
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Lòng Trắc Ẩn Lòng Trắc Ẩn - Nhiều Tác Giả