The art of reading is in great part that of acquiring a better understanding of life from one's encounter with it in a book.

André Maurois

 
 
 
Lòng Trắc Ẩn
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Ngọc Hân
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Lòng Trắc Ẩn Lòng Trắc Ẩn - Huỳnh Phạm Hương Trang