The multitude of books is making us ignorant.

Voltaire

 
 
 
Lòng Trắc Ẩn
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Ngọc Hân
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Lòng Trắc Ẩn Lòng Trắc Ẩn - Huỳnh Phạm Hương Trang