The mere brute pleasure of reading - the sort of pleasure a cow must have in grazing.

Lord Chesterfield

 
 
 
Lòng Kiên Nhẫn
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Ngọc Hân
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Lòng Kiên Nhẫn Lòng Kiên Nhẫn - Huỳnh Phạm Hương Trang