Tôi biết giá trị của thành công: cống hiến, làm việc chăm chỉ, và sự hy sinh không cần bù đắp cho những việc bạn muốn nó xảy ra.

Frank Lloyd Wright

 
 
 
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới Lịch Sử Văn Minh Thế Giới - Vũ Dương Ninh