When you love someone, the best thing you can offer is your presence. How can you love if you are not there?

Thích Nhất Hạnh

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 

Lịch Sử Lớp 6 Lịch Sử Lớp 6 - Phan Ngọc Liên