Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog it's too dark to read.

Attributed to Groucho Marx

 
 
 
Lịch Sử Lớp 11 Nâng Cao
Tác giả: Phan Ngọc Liên
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Nhiều Người Đọc
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Lịch Sử Lớp 11 Nâng Cao Lịch Sử Lớp 11 Nâng Cao - Phan Ngọc Liên