Nếu bạn nghĩ bạn có thể hay không có thể, cách nào thì bạn cũng đúng cả.

Henry Ford

 
 
 
Lịch Sử Lớp 10
Tác giả: Phan Ngọc Liên
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Kim Duyên
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Lịch Sử Lớp 10 Lịch Sử Lớp 10 - Phan Ngọc Liên