The mere brute pleasure of reading - the sort of pleasure a cow must have in grazing.

Lord Chesterfield

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Khuôn Mặt Người Khác
Tác giả: Koko Abe
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Bá Trung
Dịch giả: Phạm Mạnh Hùng
 

Khuôn Mặt Người Khác Khuôn Mặt Người Khác - Koko Abe