To read without reflecting is like eating without digesting.

Edmund Burke

 
 
 
Khuôn Mặt Người Khác
Tác giả: Koko Abe
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Bá Trung
Dịch giả: Phạm Mạnh Hùng
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Khuôn Mặt Người Khác Khuôn Mặt Người Khác - Koko Abe