The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go.

Dr. Seuss

Sách nói cùng người đọc
 
 
 
Khuôn Mặt Người Khác
Tác giả: Koko Abe
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Bá Trung
Dịch giả: Phạm Mạnh Hùng
 

Khuôn Mặt Người Khác Khuôn Mặt Người Khác - Koko Abe