People have a hard time letting go of their suffering. Out of a fear of the unknown, they prefer suffering that is familiar.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
Không Khí Và Nước
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Quan Điền
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Không Khí Và Nước Không Khí Và Nước - Nguyễn Thanh Giang & Nguyễn Tích Tùng