Làm tốt thì tốt hơn là nói giỏi.

Benlamin Franklin

 
 
 
Không Gia Đình Không Gia Đình - Hector Malot