Đôi khi cố gắng hết sức cũng chưa đủ, mà còn phải làm những gì cần làm.

Sir Winston Churchill

 
 
 
Không Bao Giờ Bỏ Cuộc Không Bao Giờ Bỏ Cuộc - Nhiều Tác Giả