Hãy tiến lên và cứ phạm sai lầm. Phạm thật nhiều sai lầm. Bởi vì đó là nơi bạn sẽ tìm thấy thành công ở phía sau những sai lầm này.

Thomas J. Watson, Sr.

 
 
 
Không Bao Giờ Bỏ Cuộc Không Bao Giờ Bỏ Cuộc - Nhiều Tác Giả