Forever is not a word…rather a place where two lovers go when true love takes them there.

Unknown

 
 
 
Khói Lam Chiều
Tác giả: Lưu Trọng Lư
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Mạnh Linh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Khói Lam Chiều Khói Lam Chiều - Lưu Trọng Lư