There is no such thing as a moral or immoral book; books are well written or badly written.

Oscar Wilde, Picture of Dorian Gray, 1891

Sách nói cùng người đọc
 
 
 
Hòn Đất
Tác giả: Anh Đức
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Hướng Dương
 

Hòn Đất Hòn Đất - Anh Đức