Always read something that will make you look good if you die in the middle of it.

P.J. O'Rourke

 
 
 
Hoàng Tử Bé
Thể loại: Thiếu Nhi
Người đọc: Quan Điền
Dịch giả: Vĩnh Lạc
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Hoàng Tử Bé Hoàng Tử Bé - Antoine de Saint Exupéry