Không phải tự dưng kim cương có thể sáng lấp lánh.

Mary Case

 
 
 
Hoàng Lê Nhất Thống Chí
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Ngọc Hân
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Hoàng Lê Nhất Thống Chí Hoàng Lê Nhất Thống Chí - Ngô Gia Văn Phái