A truly good book teaches me better than to read it. I must soon lay it down, and commence living on its hint.... What I began by reading, I must finish by acting.

Henry David Thoreau

 
 
 
Hoàng Lê Nhất Thống Chí
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Ngọc Hân
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Hoàng Lê Nhất Thống Chí Hoàng Lê Nhất Thống Chí - Ngô Gia Văn Phái