Always read something that will make you look good if you die in the middle of it.

P.J. O'Rourke

Sách nói cùng người đọc
 
 
 
Hoàng Đế Ceasar
Tác giả: Khuyết Danh
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Trung Nghị
Dịch giả: Duy Nguyên
 

Hoàng Đế Ceasar Hoàng Đế Ceasar - Khuyết Danh