I find television to be very educating. Every time somebody turns on the set, I go in the other room and read a book.

Groucho Marx

 
 
 
Hoa Học Trò
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Ngọc Hân
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Hoa Học Trò Hoa Học Trò - Nhiều Tác Giả