Books are the compasses and telescopes and sextants and charts which other men have prepared to help us navigate the dangerous seas of human life.

Jesse Lee Bennett

 
 
 
Hãy Mở Cửa Trái Tim
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Ngọc Lan
Dịch giả: Thương Huyền
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Hãy Mở Cửa Trái Tim Hãy Mở Cửa Trái Tim - Nhiều Tác Giả