Good as it is to inherit a library, it is better to collect one.

Augustine Birrell, Obiter Dicta, "Book Buying"

 
 
 
Hãy Mở Cửa Trái Tim
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Ngọc Lan
Dịch giả: Thương Huyền
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Hãy Mở Cửa Trái Tim Hãy Mở Cửa Trái Tim - Nhiều Tác Giả