Khi những suy nghĩ của bạn có mục đích, bạn đã được xếp vào nhóm người mạnh mẽ. Những người này xem thất bại là một trong những con đường dẫn đến thành công.

James Allen

 
 
 
Hãy Mỉm Cười Với Cuộc Sống
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Trung Nghị
Dịch giả: Trần Thoại Lan
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Hãy Mỉm Cười Với Cuộc Sống Hãy Mỉm Cười Với Cuộc Sống - Nhiều Tác Giả