Bạn không thể tạo dựng thanh thế bằng những gì bạn SẼ làm.

Henry Ford

 
 
 
Hai Nhà Nghề
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Nguyễn Việt Anh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Hai Nhà Nghề Hai Nhà Nghề - Nhiều Tác Giả