Những người vĩ đại không những phải biết chớp lấy cơ hội mà còn phải biết tạo ra cơ hội.

C.C. Colton

 
 
 
Hai Nhà Nghề
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Nguyễn Việt Anh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Hai Nhà Nghề Hai Nhà Nghề - Nhiều Tác Giả