Hope is important because it can make the present moment less difficult to bear. If we believe that tomorrow will be better, we can bear a hardship today.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
Hai Cõi U Minh
Tác giả: Sơn Nam
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Thu Hiền
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Hai Cõi U Minh Hai Cõi U Minh - Sơn Nam