If you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking.

Haruki Murakami, Norwegian Wood

 
 
 
Hà Nội Nghìn Xưa
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Trung Nghị
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Hà Nội Nghìn Xưa Hà Nội Nghìn Xưa - Trần Quốc Vượng