It is what you read when you don't have to that determines what you will be when you can't help it.

Oscar Wilde

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
 
Gương Kiên Nhẫn
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Đỗ Thủy
 

Gương Kiên Nhẫn Gương Kiên Nhẫn - Nguyễn Hiến Lê