You know you've read a good book when you turn the last page and feel a little as if you have lost a friend.

Paul Sweeney

 
 
 
Gương Kiên Nhẫn
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Đỗ Thủy
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Gương Kiên Nhẫn Gương Kiên Nhẫn - Nguyễn Hiến Lê