Tôi luôn cố gắng làm những gì tôi chưa biết và nhờ đó, tôi có thể làm được những điều tưởng như ngoài khả năng của mình.

Pablo Picasso

 
 
 
Gọi Bình Yên Quay Về Gọi Bình Yên Quay Về - Lê Quốc Nam