Books - the best antidote against the marsh-gas of boredom and vacuity.

George Steiner

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Giữa Hai Nữa Con Người
Tác giả: Phạm Vũ
Thể loại: Tùy Bút
Người đọc: Hướng Dương
 

Giữa Hai Nữa Con Người Giữa Hai Nữa Con Người - Phạm Vũ