If love is a game, it has to be the hardest game in the world. After all, how can anyone win a game where there are no rules?

CODY MEYERS

 
 
 
Giáo Trình Giáo Dục Phát Triển
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hướng Dương
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Giáo Trình Giáo Dục Phát Triển Giáo Trình Giáo Dục Phát Triển - Nguyễn Thị Oanh