We have to walk in a way that we only print peace and serenity on the Earth. Walk as if you are kissing the Earth with your feet.

Thich Nhat Hanh

 
 
 
Giáo Trình Bí Quyết Bấm Huyệt Chữa Bệnh
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Nhiều Người Đọc
Dịch giả: Phạm Kim Thạch
 

Giáo Trình Bí Quyết Bấm Huyệt Chữa Bệnh Giáo Trình Bí Quyết Bấm Huyệt Chữa Bệnh - Katsusuke Serizawa