If you have love in your life it can make up for a great many things you lack. If you don’t have it, no matter what else there is, it’s not enough.

Ann Landers

 
 
 
Giáo Dục Công Dân Lớp 8
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hoàng Thúy
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Giáo Dục Công Dân Lớp 8 Giáo Dục Công Dân Lớp 8 - Đặng Thúy Anh & Hà Nhật Thăng