Love is like a glass door… sometimes you don’t see it, and it smacks you right in your face.

 
 
 
Giáo Dục Công Dân Lớp 12
Tác giả: Mai Văn Bính
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Ngọc Hân
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Giáo Dục Công Dân Lớp 12 Giáo Dục Công Dân Lớp 12 - Mai Văn Bính