Hãy tiến lên và cứ phạm sai lầm. Phạm thật nhiều sai lầm. Bởi vì đó là nơi bạn sẽ tìm thấy thành công ở phía sau những sai lầm này.

Thomas J. Watson, Sr.

 
 
 
Giáo Dục Công Dân Lớp 11
Tác giả: Mai Văn Bính
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Nhiều Người Đọc
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Giáo Dục Công Dân Lớp 11 Giáo Dục Công Dân Lớp 11 - Mai Văn Bính