Biển lặng không làm nên những thủy thủ tài giỏi.

Tục ngữ châu Phi

 
 
 
Giảng Luận Về Tản Đà (Nguyễn Khắc Hiếu) Giảng Luận Về Tản Đà (Nguyễn Khắc Hiếu) - Bùi Giáng