Thất bại lớn nhất của một người là anh ta không bao giờ chịu thừa nhận mình có thể bị thất bại.

Gerald N. Weiskott

 
 
 
Đường Lối Cách Mạng Của ĐCSVN
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Nhiều Người Đọc
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Đường Lối Cách Mạng Của ĐCSVN Đường Lối Cách Mạng Của ĐCSVN - Nhiều Tác Giả