"We humans have lost the wisdom of genuinely resting and relaxing. We worry too much. We don't allow our bodies to heal, and we don't allow our minds and hearts to heal.",

Thích Nhất Hạnh

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Đứng Trước Bảng
Tác giả: Louanne Johnson
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Quỳnh Giang
Dịch giả: Lê Anh Ngữ
 

Đứng Trước Bảng Đứng Trước Bảng - Louanne Johnson