Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.

Lao Tzu

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Đội Mũ Lêch
Tác giả: Khái Hưng
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Quan Điền
 

Đội Mũ Lêch Đội Mũ Lêch - Khái Hưng