A book is like a garden carried in the pocket.

Chinese Proverb

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
 
Doanh Nhân Văn Hóa Việt Nam
Tác giả: Lê Minh Quốc
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Đỗ Thủy
 

Doanh Nhân Văn Hóa Việt Nam Doanh Nhân Văn Hóa Việt Nam - Lê Minh Quốc