Cái tốt đẹp nhất trong mọi cái là việc học. Tiền có thể bị mất, sức khỏe và sức mạnh có thể bị mất, nhưng những gì trong đầu bạn thì là của bạn mãi mãi.

Louis L’Amour

 
 
 
Đoạn Tuyệt
Tác giả: Nhất Linh
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Dương Liễu
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Đoạn Tuyệt Đoạn Tuyệt - Nhất Linh