A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend.

Author Unknown

 
 
 
Đoạn Tuyệt
Tác giả: Nhất Linh
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Dương Liễu
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Đoạn Tuyệt Đoạn Tuyệt - Nhất Linh