I divide all readers into two classes; those who read to remember and those who read to forget.

William Lyon Phelps

 
 
 
Điêu Tàn - Tác Phẩm & Dư Luận
Tác giả: Chế Lan Viên
Thể loại: Non-Fiction
Người đọc: Ngọc Hân
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Điêu Tàn - Tác Phẩm & Dư Luận Điêu Tàn - Tác Phẩm & Dư Luận - Chế Lan Viên